Levervoorwaarden

Onze leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden in Word formaat.

De onderstaande leveringsvoorwaarden worden door ons gehanteerd. Deze voorwaarden zijn ontleend aan de Mitex-voorwaarden. De Mitex voorwaarden hebben betrekking op textielgoederen en/of schoenen. Voor de artikelgroepen accessoires en legwear (panty?s e.d.) in ons assortiment geldt een aanvullende voorwaarde. Deze is opgenomen onder Artikel 18 lid 1. Onze voorwaarden zijn conform de Mitex Leverings- en Betalings-voorwaarden, met uitzondering van Artikel 1 lid C, Artikel 7.1 en Artikel 18 lid 1. De afwijkingen van de Mitex voorwaarden zijn cursief gedrukt.

Definities (art 1).
Toepasselijkheid (art 2).
Offertes (art 3).
Zekerheidsstelling (art 4).
Ruiling (art 5).
Bruidsmode (art 6).
Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie (art 7).
Ontbinding, omzetting en overmacht (art 8).
Leveringstermijn (art 9).
Garanties (art 10).
Betaling (art 11).
Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten (art 12).
Gevolgen van ontbinding (art 13).
Klachten (art 14).
Geschillen (art 15).
Nederlands recht (art 16).
Nakomingsgarantie (art 17).
Afwijkingen (art 18).
Wijzigingen (art 19).

De Algemene Verkoop,- Leverings – en Betalingsvoorwaarden van de Vereniging MITEX (Vereniging van Ondernemers in de Modedetailhandel) zijn tot stand gekomen in december 2002 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en traden in werking op 1 januari 2003. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze voorwaarden vermeld wordt.

Terug naar boven

Artikel 1 DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die als lid van de Vereniging MITEX een bedrijf in de textiel en/of schoenendetailhandel uitoefent;
B. Consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant textielgoederen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;
C. Onder textielgoederen en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voorzover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer; met uitzondering van de artikelgroepen Accessoires en Legwear. Zie Artikel 18 lid 1 voor de afwijkende voorwaarde betreffende deze artikelgroepen.
D. Vereniging MITEX: Vereniging van Ondernemers in de Mode- Sport en Schoenen-detailhandel,gevestigd te Doorn;
E. Stichting MITEX Garantiefonds: Een stichting, gevestigd te Doorn, waarmee krachtens notariële akte van 10 januari 1997 de Vereniging MITEX een overeenkomst is aangegaan.
F. Geschillencommissie: Geschillencommissie Textiel en Schoenen, gevestigd Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.

Terug naar boven

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van
toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/repareren
van textielgoederen en schoenen, die worden gesloten tussen een ondernemer en
een consument.

Terug
naar boven

Artikel 3 OFFERTES
Offertes hebben, tenzij uit de
offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee
weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst.

Terug
naar boven

Artikel
4 ZEKERHEIDSSTELLING
1. De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan
van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag.
Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag voldaan,
dan zal de ondernemer de consument een kwitantie als bewijs van betaling ter hand
stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie
kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag en/ of het aanbetaalde bedrag
door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

2.
Indien een vooruitbetaling niet wordt terugbetaald aan de consument ten gevolge
van surseance van betaling of faillissement, zal de Vereniging MITEX op verzoek
van de consument één of meer ondernemers aanwijzen die de overeenkomst alsnog
zullen uitvoeren onder verrekening van het vooruitbetaalde bedrag. Deze aanwijzing
zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen
nadat de consument daartoe zijn verzoek bij de Vereniging MITEX heeft ingediend
en zoveel mogelijk in overleg met de consument.

3. Indien
het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 2 aangegeven wijze uit te
voeren, stelt de Stichting MITEX Garantiefonds zich garant voor teruggave van
de vooruitbetaling aan de consument mits van deze vooruitbetaling een schriftelijk
bewijs kan worden overgelegd. De Stichting MITEX Garantiefonds betaalt binnen
vijf werkdagen nadat zij ervan op de hoogte is gesteld dat de uitvoering onmogelijk
is, het vooruitbetaalde bedrag aan de consument terug.

4.
In geval van verrekening als in lid 2 genoemd, alsmede in geval van betaling als
in lid 3 genoemd, treedt de Vereniging MITEX (zie lid 2) respectievelijk de Stichting
MITEX Garantiefonds (zie lid 3) in de oorspronkelijke rechten van de consument,
zoals met betrekking tot door de consument verrichte vooruitbetalingen.

Terug
naar boven

Artikel
5 RUILING
1. Tenzij anders overeengekomen, heeft de consument recht op
ruiling van het gekochte textielgoed en/of de gekochte schoenen, mits aan de volgende
voorwaarden is voldaan:

Ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de
dan afgesproken termijn) na datum van levering van het gekochte textielgoed en/of
de schoenen tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur;
Het
textielgoed en/of de schoenen worden geretourneerd met de originele verpakking
en zijn nog niet gedragen;

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde textielgoederen
en/of schoenen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van textielgoederen en/of schoenen,
die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt voor de consument,
en die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemer besteld zijn.

Terug
naar boven

Artikel
6 BRUIDSMODE
1. Annulering van huwelijk om wat voor reden dan ook komt
in beginsel geheel voor rekening en risico van de consument, en ontslaat hem geenszins
van zijn aangegane verplichtingen voorvloeiende uit de koopovereenkomst jegens
de ondernemer. Echter uitzonderlijke en/of onvoorziene omstandigheden (bv overlijden
één van de aanstaande echtelieden)door de consument aannemelijk te maken kunnen
een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. In dat geval zal de consument een
redelijke vergoeding voor het door de ondernemer aantoonbaar geleden verlies aan
de ondernemer voldoen.

2.
De na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaak)kosten
in verband met aangebrachte wijzigingen in de maataanduidingen (bv als gevolg
van zwangerschap van de consument) komen geheel voor rekening van de consument
in het geval de bruidsjapon reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.

Terug
naar boven

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE

1. De ondernemer behoud zich de eigendom voor van alle door hem geleverde textielgoederen
en/of schoenen. De afnemer wordt alleen pas eigenaar van de gekochte textielgoederen
en/of schoenen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig
aan de ondernemer heeft voldaan.

2.
De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de
consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij
de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

Terug
naar boven

Artikel
8 ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT
1. Iedere tekortkoming van de ondernemer
in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegd-heid
om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming
– gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis ? deze ontbinding met haar
gevolgen niet rechtvaardigt. Voorzover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk
is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij
in verzuim is.

2.
Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen
vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is
niet mogelijk, indien de tekortkoming – gezien haar ondergeschikte betekenis –
deze niet rechtvaardigt.

3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan
worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is
te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvatting voor zijn rekening komt.

4.
De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte
gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer
bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Terug
naar boven

Artikel
9 LEVERINGSTERMIJN
1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het
moment dat de ondernemer de consument in het bezit van het gekochte textielgoed
of de gekochte schoenen stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling
tot afname – kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de textielgoederen
en/of schoenen over op de consument.

2. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.

3.
Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste
leveringstermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen,
waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat de ondernemer
binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het
recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of
schadevergoeding te verlangen.

4. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het
recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden
te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

5.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk
is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit
de koopovereenkomst niet zal nakomen.

Terug
naar boven

Artikel
10 GARANTIES
1. De ondernemer staat er voor in dat het geleverde textielgoed
en/of de schoenen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer
staat er bovendien voor in dat het textielgoed en/of de schoenen die eigenschappen
bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik
nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.

2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van
de textielgoederen en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik
of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de
consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer
in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

3.
De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen
in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.

Terug
naar boven

Artikel
11 BETALING
1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct
bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen
anders overeenkomen.

2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal
veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere
betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim wanneer
hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet
heeft betaald.

3.
Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering,
waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid
biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering
het verschuldigde bedrag te betalen.

4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet,
is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde
bedrag over te gaan

Terug
naar boven

Artikel 12 WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij
de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de
dag van intreding van het verzuim ingevolge de artikelen 9 en 11 van deze voorwaarden
tot aan de dag van betaling.

2.
De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor
rekening van de wederpartij.

Terug naar boven

Artikel
13 GEVOLGEN VAN ONTBINDING
Na ontbinding van de overeenkomst dienen de
partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling,
direct ongedaan te maken.
De ondernemer is gerechtigd op de terug te geven
koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument
de gekochte textielgoederen en/of schoenen heeft gedragen.

Terug
naar boven

Artikel
14 KLACHTEN
1. Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen, schoenen
en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan,
bij de ondernemer te worden ingediend.

2. De consument
dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.

3.
Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek
van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking
heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het
aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht
tot het maken van het textielgoed en/of de schoenen te bewaren.

Terug
naar boven

Artikel
15 GESCHILLEN
1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over
de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door
deze ondernemer te leveren of geleverde textielgoederen en/of schoenen, kunnen
zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Textiel en Schoenen, Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.

2. De uitspraak
van de geschillencommissie (het bindend advies) is bindend voor beide partijen.

3.
Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst binnen de overeenkomstig artikel 14 genoemde
termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd en de consument ook voldoet aan de
in het reglement van de geschillencommissie genoemde voorwaarden.

4. De consument
moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer
heeft voorgelegd schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder
vermelding van respectievelijk naam en adres van consument en ondernemer, een
duidelijke omschrijving van het geschil, de datum dat de klacht door de consument
aan de ondernemer is voorgelegd en de eis. Indien de geschillencommissie het geschil
daadwerkelijk in behandeling heeft genomen, is de ondernemer aan deze keuze gebonden
en staat hem voor dit geschil geen beroep op de gewone rechter meer open.

5.
De geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat
uitsluitend betrekking heeft op de niet-betaling van een factuur. Als de consument
zijn factuur niet (tijdig) betaalt, kan de ondernemer een procedure bij de gewone
rechter aanhangig maken.

6. Als de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de
geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de consument het aan
de ondernemer eventueel verschuldigde (restant)bedrag bij de geschillencommissie
in depot heeft gestort, tenzij partijen anderszins overeenkomen.

7.
Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie
dit geschil pas in behandeling nadat de consument door de ondernemer schriftelijk
verzocht is binnen een maand schriftelijk te verklaren dat hij zich aan de uitspraak
van de geschillencommissie zal onderwerpen. De ondernemer dient daarbij aan te
kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten
het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. Het geschil wordt vervolgens
door de commissie behandeld als ware het geschil door de consument zelf ingediend,
met uitzondering van het klachtengeld dat door de ondernemer wordt betaald.

8. Voor
de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

9.
Voor de verdere gang van zaken bij de behandeling van geschillen wordt verwezen
naar het Reglement Geschillencommissie Textiel en Schoenen dat aan partijen wordt
toegezonden, nadat het geschil aanhangig is gemaakt.

Terug
naar boven

Artikel 16 NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten,
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands
recht.

Terug
naar boven

Artikel
17 NAKOMINGSGARANTIE
1. De Stichting MITEX Garantiefonds respectievelijk
de Vereniging MITEX zullen de verplichtingen van een lid tegenover de consument,
hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen,
overnemen, indien het lid deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het advies
gestelde termijn is nagekomen. Daarbij neemt de Stichting MITEX Garantiefonds
de verplichtingen over voor zover deze bestaan uit betalingen in geld en de Vereniging
MITEX de overige verplichtingen waarbij de vereniging tot aanwijzing zal overgaan
van één of meer ondernemers die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren. Indien
het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter
is voorgelegd, wordt het beroep op de nakomingsgarantie geschorst, totdat het
vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

2.
Voor deze garantie is vereist, dat de consument een schriftelijk beroep doet op
de Stichting MITEX Garantiefonds in geval van betaling in geld respectievelijk
op de Vereniging MITEX in geval van overige verplichtingen.

3. Na afhandeling
van de verplichtingen uit het bepaalde in lid 1 treedt de Stichting MITEX Garantiefonds
respectievelijk de Vereniging MITEX in de rechten van de consument zoals die voortvloeien
uit de oorspronkelijke overeenkomst.

Terug
naar boven

Artikel 18 AFWIJKINGEN
1. In aanvulling
op deze voorwaarden geldt voor de artikelgroepen accessoires en panty?s dat deze
niet worden geruild of teruggenomen.

2.
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van
deze voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de consument worden
vastgelegd.

Terug
naar boven

Artikel
19 WIJZIGINGEN
Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend tot
stand komen in overleg met de Consumentenbond.